Dem Xavier Bettel séng EU ass intergouvernemental.

Dem Xavier Bettel séng EU ass intergouvernemental. Daat ass einfach sou. Der LSAP an deene Grénge schéngt daat egal ze sinn. dont acte